هیئت مدیره

سرپرست اعلی

Azizullah Fazli

رييس عمومی
عزیزالله فضلی

Naseb Khan

رييس اجراییه
نصیب خان

Najiurrahman Azizi

امر سرپرست بازاریابی
نجی الرحمن عزیزي

Samiullah

امر سرپرست منبع بشری
سمیع الله

Asadullah Khan

دایرکتر کرکت
اسدالله خان

Abdullah Paktiani

آمر بخش رسانه ها
عبدالله پکتانی

Wali Amin

مدير عملياتي کرکت
ولي امین

Walwala Taraki

مدير کرکت زنان
ولواله ترکي

Hamid Rashidy

سرپرست مدیرمنابع بشری /مدير اداری
حميد‌ رشيدی

Ehsanullah Obaid

مدير کرکت داخلی
احسان الله عبید

Ehsanullah Faisal

مدیر تکنالوژی معلوماتی
احسان الله فیصل

Mohammad Firdous Ghani

مدیر بخش توسعه بازی
محمد فردوس غني

مسؤل عمومی بخش شفافیت

Eng. Sediqullah

معاون مدير بخش انجنيری
انجنير صديق الله

Sardar Wali Sherzad

مدیر تدارکات
سردار ولی شیرزاد

Said Anwar Shah Quraishi

مدير ارشد مبارزه علیه فساد
سيد انورشاه قريشی