هیئت مدیره

سرپرست اعلی

Mirwais Ashraf

رییس عمومی
میرویس اشرف

Naseeb Khan

رييس اجراییه
نصیب خان

Abdul Hakim Rahmani

رئیس دفتر ریاست عمومی
عبدالحکیم رحمانی

Shukrullah Haider

رئیس دفتر ریاست اجراییه
شکرالله حیدر

Abdullah Khan Pakthani

آمر بخش رسانه ها و مطبوعات
عبدالله خان پکتانی

Akbar Mohammad Paktian

امر بازاریابی
اکبر محمد پکتیان

Abdul Sami Hafeezi

امر سرپرست منابع بشری
عبدالسمیع حفیظی

Ehsanullah Obaid

مدیر لوژیستکی برنامه های کرکت
احسان الله عبید

Mohammad Salam

مدیر مالی
محمد سلام

Muhammad Khan

مدير اداری و خدمات
محمد خان

Sardar Wali Sherzad

مدیر تدارکات
سردار ولی شیرزاد

Ehsanullah Faisal

مدیر تکنالوژی معلوماتی
احسان الله فیصل

Menhajuddin Raz

مدیر بخش کرکت بین المللی
منهاج الدین راز

Abdul Wali Amin

مدیر مرکز ارتقای ظرفیت
عبدالولی امین

Allah Dad Noori

مشاور تخنیکی
الله داد نوری

Ahmad Shah Sulimankhil

سرپرست کمیته گزینش بازیکنان
احمد شاه سلیمانخیل