خالقداد نوری برای دوسال از مربیگری محروم شد

خالقداد نوری سرمربی کرکت زون آمو به دلیل نقض فقره سوم ماده ۱۰هم و فقره هفتم ماده ۱۸ انضباط و دسپلین اداره کرکت بورد افغانستان، برای دوسال از مربیگری این زون و دیگر بازی های رسمی محروم شد.
خالقداد نوری برای دوسال از مربیگری محروم شد

کمیته انضباط و دسپلین اداره کرکت بورد افغانستان در این رابطه می گوید که خالقداد نوری از سوی دیپارتمنت توسعه بازی اداره کرکت بورد به حیث مربی برای تیم مس عینک در بازی های جام لیست ای معرفی شده بود که نامبرده الی روز اخیر در این جام اشتراک نکرد و مسوولیت خود را به حیث مربی تیم مس عینک انجام نداد..

لازم به ذکر است که موصوف بدون اجازه اداره به خارج از کشور نیز سفر داشته است، در حالیکه براساس اصول، هر فرد مسوول و دارنده قرارداد اداره باید پیش از سفر به خارج از کشور از اداره کرکت بورد اجازه بگیرد..

براساس فیصله کمیته انضباط و دسپلین، خالقداد نوری تا دوسال آینده نمی‌تواند از اداره کرکت بورد افغانستان قرارداد کار بدست بیاورد و همچنان نخواهد توانست که در بازی های رسمی به حیث مربی وظیفه اجرا نماید.