پاراگان بند امیر خاماران اولین پیروزی را در فصل ششم لیگ شپگیزه از آن خود کرد

جاوید احمدی کپتان امروزی تیم پاراگان بند امیر خاماران و افسر ځاځی بازیکن دیگر این تیم توپزنی بسیار موفقی انجام داد که در نتیجه اولین پیروزی را در فصل ششم لیگ کریکت شپگیزه را به نام تیم خود ثبت کردند.
پاراگان بند امیر خاماران اولین پیروزی را در فصل ششم لیگ شپگیزه از آن خود کرد

امروز بازی ششم لیگ کریکت شپگیزه میان تیمهای پاراگان بند امیر خاماران و دیلی فریش آمو نهنگان انجام شد که در آغاز بازی تیم آمو نهنگان قرعه ی بازی را برنده شد و نخست فیصله توپزنی کرد.

در بازی امروزی کپتان تیم پارگان بند امیر خاماران جاوید احمدی بود که راشدخان از اثر زخم در مسابقه امروزی بازی ننمود.

تیم دیلی فریش آمو نهنگان در همه ۲۰ آور با از دست دادن ۹ بازیکن خود ۱۲۰ دوش انجام داد که از جمله ابراهیم زدران ۶۲ و میرویس اشرف ۱۳ دوش انجام دادند.

از جمله توپ اندازان پاراگان بند امیر خاماران فرید احمد ۳، نجات مسعود و ظاهر شهزاد هر کدام دو و مجیب الرحمن و باطن شا نیز هر کدام یک ویکت را بدست آوردند.

تیم بند امیر خاماران هدف تیم مقابل را با از دست دادن سه ویکت در آور ۱۷.۱ تکمیل نمود و به تفاوت هفت دوش پیروزی را از آن خود کرد. از جمله توپزنان این تیم جاوید احمدی ۶۲ دوش ناسوخته و افسر ځاځی ۳۷ دوش ناسوخته انجام دادند و پیروزی را از آن خود کرد.

به نماینده گی توپ اندازان آمو نهنگان ابراهیم دو ویکت را بدست آوردند.

جایزه بازیکن برتر این بازی را نیز جاوید احمدی بدست آورد که ۶۲ دوش ناسوخته را بدست آورده بود.

قابل یادآوری است که در لیگ کریکت شپگیزه امروز بازی سوم بند امیر خاماران بوده که در نتیجه امروز توانست پیروزی را از آن خود نماید.

باید گفت که تیمهای عارف عظیم بست ساتونکی و کابل بازان حوالی ساعت ۱:۱۵ بعد از ظهر به مصاف همدیگر میروند.