تیمهای بامیان و سمنگان پیروزی امروزی مسابقات درجه ولایتی را از آن خود کردند

در روز نهم مسابقات درجه دوم ولایتی چلنج کپ تیم بامیان از هرات و سمنگان از پروان پیروزی ها را به نام خود ثبت کردند.
تیمهای بامیان و سمنگان پیروزی امروزی مسابقات درجه ولایتی را از آن خود کردند

در روز نهم مسابقات درجه دوم ولایتی چلنج کپ تیم بامیان از هرات و سمنگان از پروان پیروزی ها را به نام خود ثبت کردند. تیم هرات امروز در میدان کرکت خوست نخست به انجام دادن نوبت توپزنی خود با از دست دادن همه بازیکنان خود به تیم بامیان ۲۱۲ دوش هدف تعین نمود که از جمله توپزنان آن لطف الله ۴۰ بیشترین دوش انجام دادند، درحالیکه سمیع الله توپ انداز بامیان به نفع تیم خود سه ویکت کسب کرد. بعداً تیم بامیان بخاطر کسب هدف تیم هرات نوبت توپزنی خود را آغاز کرد که در آور ۳۶،۵ بدون از دست دادن کدام بازیکن هدف تیم ولایت هرات را بدست آورد و به تفاوت ۱۰ ویکت بازی امروزی را از تیم هرات از آن خود کرد. از سوی دیگر تیمهای سمنگان و پروان در استدیوم کرکت ولایت خوست به مصاف هم رفتند که در نتیجه سمنگان نخست با انجام دادن توپزنی خود به تیم پروان ۲۶۳ دوش هدف تعین نمود که از جمله توپزنان سمنگان سلیم عرب ۱۳۸ بیشترین دوش و حیات الله ۴۴ دوش کسب کردند، در حالیکه شاهدالله توپ انداز پروان به نفع تیم خود پنج ویکت بدست آورد. بعداُ تیم پروان بخاطر کسب هدف تعین شده توپزنی خود را آغاز نمود که با بازی نمودن همه آور فقط ۲۰۲ دوش را انجام داد و از تیم سمنگان به تفاوت ۶۰ دوش شکست پذیرفت. از جمله توپزنان پروان امجد شینواری ۸۰ دوش و عرفان الله ۵۰ دوش کسب کرد، درحالیکه به نفع تیم سمنگان حیات الله و سلیمان هرکدام دو ویکت بدست آوردند. قابل یادآوری است تیمهای بلخ و هرات در میدان کرکت خوست و کندز و سمنگان در میدن کرکت غازی امان الله خان ولایت ننگرهار با هم مواجه خواهند شد.