تیم آمو نهنگان توانست مس عینک اتلان را به تفاوت ۵ ویکت با شکست مواجه نماید

استدیوم کرکت کابل امروز میزبان ۱۹مین بازی لیگ کرکت شپگیزه اتصالات بین کتوازی مس عینک اتلان و آمو نهنگان بود که در نتیجه تیم آمو نهنگان تیم مقابل را به تفاوت ۵ ویکت با شکست مواجه نمود و پیروزی این بازی را به نام خود ثبت کرد.
تیم آمو نهنگان توانست مس عینک اتلان را به تفاوت ۵ ویکت با شکست مواجه نماید

استدیوم کرکت کابل امروز میزبان ۱۹مین بازی لیگ کرکت شپگیزه اتصالات بین کتوازی مس عینک اتلان و آمو نهنگان بود که در نتیجه تیم آمو نهنگان تیم مقابل را به تفاوت ۵ ویکت با شکست مواجه نمود و پیروزی این بازی را به نام خود ثبت کرد.

قرعه این بازی را تیم آمو نهنگان برد، اما نخست مقابل تیم مس عینک اتلان فیصله توپ اندازی کرد که در نتیجه برای کتوازی مس عینک اتلان اصغر افغان ۶۳ دوش، الله نور ۳۰ و افتخار احمد ۱۷ دوش انجام دادند. به نماینده گی توپ اندازان آمو نهنگان فریدون داودزی و عابدالله تنی وال هر کدام دو و عبدالواسع یک ویکت بدست آوردند.

بعداً توپزنهای آمو نهنگان در نوبت توپزنی اش بسیار بازی سریع و فوق العاده آغاز کرد که در نتیجه هدف تیم مس عینک اتلان را در ۱۹،۳ آور، از دست دادن پنج ویکت بدست آورد و پیروزی را از آن خود کرد. برای تیم آمو نهنگان اصغر اتل و درویش رسولی بازی فوق العاده انجام داد که به نوبه خود هر کدام به ترتیب ۵۵ دوش و ۴۱ دوش ناسوخته انجام داد که برعلاوه آنان بهیرشاه و عارف خان نیز به ترتیب ۳۶ و ۱۲ دوش انجام دادند و تیمش را به پیروزی رساند.

باید گفت که جایزه بهترین بازیکن بازی امروزی را اصغر اتل، ستایلش پلیر و گیم چینجر را درویش رسولی و زیادترین شپگیزه را اصغر افغان بدست آوردند.
قابل یادآوری است که در دومین بازی امروزی تیم های ایوبی کابل بازان و دیوه گروپ پامیر زلمی به مصاف هم میروند.