د نور متون شرکت ته د نجیب الله تره کي کرکټ لوبغالی د رغونې د قرارداد ورکړې اطلاعیه

Construction | 2020-12-29

د نور متون شرکت ته د نجیب الله تره کي کرکټ لوبغالی د رغونې د قرارداد ورکړې اطلاعیه

د خپرېدو نېټه 2020-12-23 د تړلو نیټه 2020-12-29
کټګورۍ Construction ډول Construction