افغان کرکټ مجله -جولای ـ اګسټ ۲۰۲۱ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله -جنوري ـ فبروري ۲۰۲۱ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله -ډسمبر ۲۰۲۰ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله -نومبر ۲۰۲۰ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله - اکتوبر ۲۰۲۰ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله -سپټمبر ۲۰۲۰ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله -جولای ۲۰۲۰ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله -جون ۲۰۲۰ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله -می ۲۰۲۰ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله -اپریل ۲۰۲۰ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله -مارچ ۲۰۲۰ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله - فبروري ۲۰۲۰ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله - جنوري۲۰۲۰ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله - ډسمبر۲۰۱۹ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله - نومبر۲۰۱۹ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله - اکټوبر۲۰۱۹ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله - سپتمبر ۲۰۱۹ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله - جون ۲۰۱۹ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله - می ۲۰۱۹ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله - اپریل ۲۰۱۹ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله - مارچ ۲۰۱۹ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله - فبروري ۲۰۱۹ ګڼه

ډاونلوډ

افغان کرکټ مجله - جنوري ۲۰۱۹ ګڼه

ډاونلوډ