ریاض حسن بعد از ۱۵ماه ممنوعیت ورزشی به میدان برگشت

ممنوعیت سه ساله ریاض حسن، بازیکن جوان تیم ملی نزده سالان بعد از سپری نمودن تقریبآ ۱۵ ماه به پایان رسید که بر اساس تصمیم کمیته انظباط و دسپلین ریاض حسن میتواند در سایر بازی های رسمی و غیررسمی، با نشان دادن مهارت لازم، اشتراک کند.
ریاض حسن بعد از ۱۵ماه ممنوعیت ورزشی به میدان برگشت

ممنوعیت سه ساله ریاض حسن، بازیکن جوان تیم ملی نزده سالان بعد از سپری نمودن تقریبآ ۱۵ ماه به پایان رسید که بر اساس تصمیم کمیته انظباط و دسپلین ریاض حسن میتواند در سایر بازی های رسمی و غیررسمی، با نشان دادن مهارت لازم، اشتراک کند.

ریاض حسن توپزن تیم ملی نزده سالان در جریان مسابقات سه جانبه بین افغانستان، افریقای جنوبی و هندوستان که در هندوستان دایر گردیده بود بعد از تخطی کمیته انظباط به سرنوشت ممنوعیت سه ساله مواجه شده بود.

در تصمیم بورد اداری دسپلین و انظباط چنین نگاشته شده: ((ریاض حسن که نسبت تخطی از دسپلین اداره به سه سال ممنوعیت مواجه شده بود که نامبرده بعد از چند مدت به اداره مراجعه نموده تقاضای ترحم نمود و از کارکرد خود ابراز پشیمانی کرد که در نتیجه بر اساس ماده ۳۰ اصول وظایف کمیته دسپلین، با تاییدی از رئیس اجراییه و منظوری رئیس عمومی مدت ممنوعیت وی به پایان رسید و مدت متباقی وی بخشیده شد. )) قابل یادآوری است که برعلاوه اصول منابع بشری، کریکت بورد افغانستان برای تخطی ها دارای اصول دسپلین و انضباط هم میباشد که در صورت اشتباهات عمدی و غیرعمدی قابل تطبیق میباشد.