سومین قهرمانی تیم سپین غر در لیگ شپگیزه

تیم عصمت سنگین سپین غر پرانگان با درخشش بینظیر نجیب الله  زدران و عثمان غنی توانستند از 188 امتیاز شان دفاع نموده و با تفاوت 6 دوش تیم بست را شکست بدهند و سومین لقب قهرمانی این مسابقات را به نام خودبسازند.
سومین قهرمانی تیم سپین غر در لیگ شپگیزه

تیم عصمت سنگین سپین غر پرانگان با درخشش بینظیر نجیب الله  زدران و عثمان غنی توانستند از ۱۸۸ امتیاز شان دفاع نموده و با تفاوت ۶ دوش تیم بست را شکست بدهند و سومین لقب قهرمانی این مسابقات را به نام خودبسازند.

تیم سپین غر برنده قرعه بازی شدند و تصمیم گرفتند نخست در فاینل مسابقات دور هشتم لیگ کرکت اتصالات شپگیزه، مقابل تیم بست توپزنی کنند. آنها مسابقه را طوفانی آغاز نمودند و عثمان غنی به نفع این تیم ۶۹ دوش و نجیب زدران که توانست با گرفتن ۴۳ دوش هدف برد را در ۲۰ آور بازی ۱۸۹ دوش تعین نماید.

در پاسخ، تیم بست در دومین آور بازی، بازیکنان آغازین خود را در بدل ۷ دوش از دست داد. ولی بازی آتشین حشمت الله شهیدی با گرفتن ۹۰ دوش از ۵۵ توپ توانست تیم بست را به هدف تعین شده نزدیک بسازد ولی بخت یاری نکرد و این تیم ۶ دوش در ۲۰ آور تعین شده از تیم سپین غر عقب افتادند. عبدالرحمن نیز توانست به نفع تیم خود ۳۱ دوش بدست آورد ولی نتوانست جام قهرمانی را به نام تیم خود بسازد. برای تیم سپین غر محمد ابراهیم و اظهارالحق نوید هرکدام ۲-۲ ویکت بدست آوردند.

برای عثمان غنی لقب بازیکن برتر بازی داده شد، نجیب الله زدران نیز بازکن استایلش بازی شد و عبدالرحمن رحمانی نیز جایزه بیشترین شش دوش را به نام خود ساخت.

در کنار جوایز و القاب بازی امروز، حشمت الله شهیدی (۴۹ چهار دوش) جایزه بیشترین چهار دوش لیگ، نجیب الله زدران ( ۲۶ شش دوش) جایزه بیشترین شش دوش لیگ، عصمت عالم جایزه بهترین کیچ لیگ، و حسن عیسی خیل لقب بازیکن جوان لیگ، ضیاء الرحمن اکبر جایزه بهترین توپ انداز، حشمت الله شهیدی جایزه بهترین توپزن و نجیب الله زدران جایزه با ارزش ترین بازیکن دور هشتم لیگ کرکت اتصالات شپگیزه را بدست آوردند.

بدین ترتیب تیم سپین غر توانستند پس ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ برای سومین بار قهرمانی لیگ کرکت شپگیزه را به نام خود ثبت کنند.