تیم های پروان، بلخ و غزنی امروز در مقابل حریفان شان شکست خوردند

تیم های پروان و پکتیا، بلخ و ب ننگرهار، غزنی و ب کابل در ورزشگاه های کرکت خوست، کندهار و غازی امان الله خان ولایت ننگرهار به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم های پکتیا، ب ننگرهار و ب کابل پیروزی رسیدند.
تیم های پروان، بلخ و غزنی امروز در مقابل حریفان شان شکست خوردند

تیم های پروان و پکتیا، بلخ و ب ننگرهار، غزنی و ب کابل در ورزشگاه های کرکت خوست، کندهار و غازی امان الله خان ولایت ننگرهار به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم های پکتیا، ب ننگرهار و ب کابل پیروزی رسیدند.

بازی اول امروز بین تیم های غزنی و ب کابل انجام شد. تیم های غزنی و ب کابل امروز در ورزشگاه کرکت کندهار به مصاف هم رفتند. تیم ب کابل در نیمه اول بازی به توپزنی آغاز کرد که در ۴۵.۳ آور با ازدست دادن تمام ویکیت ها ۱۹۲ دوش انجام داد. فضل الله ۷۴ دوش، الماس شیرزاد ۵۱ دوش و احمد ولی ۲۳ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه فریدون چهار ویکیت، عثمان زازی سه ویکیت، سیف الله منگل دو ویکیت و برکت ابراهیمزی یک ویکیت به سود تیم غزنی بدست آوردند.

تیم غزنی در نیمه دوم بازی به توپزنی پرداخت که در ۳۶.۴ آور با ازدست دادن تمام ویکتی ها تنها ۱۳۰ دوش انجام داد و بازی را با تفاوت ۶۲ دوش به تیم حریف واگذار کرد. علم خان سهار ۲۶ دوش، برکت الله ابراهیمزی و رحمن الله رحمانی هرکدام ۲۱ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه  بابر خان پنج ویکیت، الماس شیرزاد دو ویکیت، فضل الله، محمد نصرت و عزیزالله ببرو هرکدام یک ویکیت به سود تیم ب کابل بدست آوردند

بازی دوم در ورزشگاه کرکت ولایت خوست بین تیم های پکتیا و پروان انجام شد. تیم های پکتیا و پروان امروز در ادامه مسابقات درجه دوم ولایتی وزیر محمد اکبر خان در ورزشگاه کرکت خوست به مصاف هم رفتند. پکتیا قرعه این بازی را برد و نخست به توپزنی آغاز کرد که در ۴۹.۳ آور با ازدست دادن تمام ویکیت ها ۴۱۹ دوش انجام داد. یوسف شاه زرمتی ۱۳۰ دوش، رحمن زرمتی ۱۲۴ دوش، محب الله زرمتی ۶۹ و حقمل آریا ۴۱ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه آصف دلاور پنج ویکیت و صدیق الله نیازی چهار ویکیت به سود تیم پروان بدست آوردند.

تیم پروان در نیمه دوم بازی به توپزنی پرداخت که در ۳۲.۴ آور با ازدست دادن تمام ویکیت ها تنها ۹۳ دوش انجام داد و بازی را با تفاوت ۳۲۶ دوش به تیم حریف واگذار کرد. شاکر ۲۸ دوش، محمد صابر ۱۶ دوش و آصف دلاور ۱۳ دوش به سود تیم پروان انجام دادند، در حالیکه حقمل آریا پنج ویکیت، امیر زازی دو ویکیت، محب الله زرمتی، احمدشاه و شیرخان هرکدام یک ویکیت به سود تیم پکتیا بدست آوردند. لازم به ذکر است که تیم پکتیا پس از این پیروزی به مسابقات درجه یک ولایتی وزیر محمد اکبر خان راه یافت.

تیم های بلخ و ب ننگرهار در بازی سوم امروز مسابقات درجه دوم ولایتی وزیر محمد اکبر خان به به مصاف هم رفتند. تیم ب ننگرهار در نیمه اول بازی به توپزنی آغاز کرد که در پنجاه آور تعین شده با ازدست دادن تمام ویکیت ها ۳۰۵ دوش انجام داد. حزب الله درانی ۱۰۳ دوش، عبدالله مهمند ۴۶ دوش و همایون شینواری ۲۵ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه احمدالله، انور و اسدالله متانی هرکدام دو ویکیت به سود تیم بلخ بدست آوردند.

تیم بلخ در نیمه دوم بازی به توپزنی پرداخت که در پنجاه آور تعیین شده با ازدست دادن سه ویکیت تنها ۲۱۵ دوش انجام داد و بازی را با تفاوت ۸۹ دوش به تیم حریف واگذار کرد. ظفر خان الوزی ۱۲۰ دوش، اسدالله متانی ۴۶ دوش و محمد وسیم ۱۵ دوش به سود تیم خود انجام دادند، در حالیکه اکرام مهمند، صدیق فضلی و جمیل شینواری هرکدام یک ویکیت به سود تیم ب ننگرهار بدست آوردند.