تیم ملی امروز راهی امارات متحده عربی می‌شود

تیم ملی کرکت امروز بجای عمان، به امارات متحده عربی سفر می‌کند و قرار است در هفته اخیر ماه جنوری سه بازی پنجاه اوره با ایرلند در چوکات لیگ بازی های پنجاه اوره شورای بین المللی کرکت، انجام دهد.
تیم ملی امروز راهی امارات متحده عربی می‌شود

تیم ملی امروز راهی امارات متحده عربی می‌شود تیم ملی کرکت امروز بجای عمان، به امارات متحده عربی سفر می‌کند و قرار است در هفته اخیر ماه جنوری سه بازی پنجاه اوره با ایرلند در چوکات لیگ بازی های پنجاه اوره شورای بین المللی کرکت، انجام دهد.

به دلیل متوقف شدن پروسه صدور ویزای امارات متحده عربی، قرار بود تیم ملی افغانستان سلسله بازی های پنجاه اوره با ایرلند را در عمان میزبانی نماید که خوشبختانه ناوقت دیروز ویزای اعضای تیم ملی و هئیت همراه شان صادر شد و اکنون این سلسله بازی ها در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد.

اداره کرکت بورد افغانستان در نظر داشت که این سلسله بازی ها در امارات متحده عربی انجام شود، اما صدور ویزای این کشور به دلیل گسترش ویروس کرونا بشمول افغانستان برای بیشتر کشور ها متوقف شد که به همین دلیل کار ویزای بازیکنان و تیم تخنیکی با مشکل مواجه و زمانگیر شد.

اداره کرکت بورد افغانستان به تاریخ ۲۵ ماه نوامبر سال گذشته برای ویزای امارات درخواست داده بود که ناوقت دیروز به بازیکنان و کارکنان تخنیکی ویزای این کشور صادر شد.

گفتنی است که نظر به مشکلات اخیر این سلسله بازی ها در با کمی تعویق ( در ده روز اخیر ماه جاری) برگزار می شود.