کار ساختمانی و ساخت پیچ ها ورزشگاه کرکت هلمند به پایان رسید

کار ساختمانی ورزشگاه کرکت ولایت هلمند که از اداره کرکت بورد افغانستان آغاز شده بود، با ساخت پیچ ها، نصب سیستم برق خورشیدی و هموارکاری میدان؛ به پایان رسید.
کار ساختمانی و ساخت پیچ ها ورزشگاه کرکت هلمند به پایان رسید

کار ساختمانی ورزشگاه کرکت ولایت هلمند که از کرکت بورد افغانستان آغاز شده بود، با ساخت پیچ ها، نصب سیستم برق خورشیدی و هموارکاری میدان؛ به پایان رسید.


این ورزشگاه از سوی شرکت ساختمانی هلمندوال به حمایت مالی وزارت مبارزه با مواد مخدر، به هزینه ۳۹ میلیون دالر ساخته شد.
ورزشگاه ولایت هلمند، دارای یک اکادمی، چاه آب، ساختمان پولین است که این ساختمان شامل جای نشستن بازیکنان، هشت اطاق و ۱۰ تشناب می شود.


قابل یاد اوریست که میدان ذکر شده آماده مسابقات شده است.