قرارداد ساخت دیوار احاطوی ورزشگاه جدید کرکت کابل به امضا رسید

قرارداد پروژه‌ی ساخت دیوار احاطوی ورزشگاه جدید کرکت کابل که به رقابت آزاد گذاشته شده بود، امروز پس از تکمیل روند قانونی با ارزش (۲۰۸۹۰۶۵۴) افغانی بین اداره کرکت بورد افغانستان و شرکت ساختمانی ایگل ویژن به امضا رسید.
قرارداد ساخت دیوار احاطوی ورزشگاه جدید کرکت کابل به امضا رسید

قرارداد پروژه‌ی ساخت دیوار احاطوی ورزشگاه جدید کرکت کابل که به رقابت آزاد گذاشته شده بود، امروز پس از تکمیل روند قانونی با ارزش (۲۰۸۹۰۶۵۴) افغانی بین اداره کرکت بورد افغانستان و شرکت ساختمانی ایگل ویژن به امضا رسید.


هزینه این پروژه از سوی اداره کرکت بورد افغانستان پرداخته می شود و براساس قرارداد این دیوار با ارتفاع سه متر و با یک حصار آهنی در قسمت فوقانی دیوار، طی هفت ماه توسط شرکت ایگل ویژن ساخته می شود که تیم انجنیری کرکت بورد افغانستان از جریان کار پروژه یاد شده نظارت خواهد کرد.
اینکه تیم ملی افغانستان مسابقات زیادی با تیم های بین المللی دارد و به دلیل نبود ورزشگاه معیاری در افغانستان، ناگزیر است که این مسابقات را در هند و امارات متحده عربی میزبانی نماید.

به همین دلیل صد جریب زمین در نتیجه تلاش های فرهان یوسفزی رئیس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان و حکم رئیس جمهور محمد اشرف غنی، در ساحه الوخیل شهر کابل مشخص شد تا پس از ساخت ورزشگاه معیاری، تیم ملی تمام بازی های بین المللی خود را در داخل کشور میزبانی نماید.