پنجمین برد پی هم نگهبانان بست

در ادامه بازی های دور هشتم لیگ کرکت اتصالات شپگیزه امروز میدان کرکت کابل شاهد برد حیرت انگیز نگهبانان بست بود که درخشیدن بینظیر حشمت الله شهیدی و فضل الحق فاروقی آنرا محقق ساخت. بازی امروز را تیم بند امیر با تفاوت 17 دوش به برای نگهبانان بست واگذار کردند.
پنجمین برد پی هم نگهبانان بست

در ادامه بازی های دور هشتم لیگ کرکت اتصالات شپگیزه امروز میدان کرکت کابل شاهد برد حیرت انگیز نگهبانان بست بود که درخشیدن بینظیر حشمت الله شهیدی و فضل الحق فاروقی آنرا محقق ساخت. بازی امروز را تیم بند امیر با تفاوت 17 دوش به برای نگهبانان بست واگذار کردند.

در بازی امروز تیم بند امیر برنده قرعه شدند و تیم بست را دعوت به توپزنی نمودند. به نفع تیم بست حشمت الله شهیدی از 35 توپ 42 دوش و سمیع الله شینواری از 24 توپ 32 دوش بدست آوردند و فرجامین هدف بازی را 129 دوش تعین کردند. در توپ اندازی از تیم بند امیر آفتاب عالم در بدل 12 دوش و کریم جنت در بدل 16 دوش هرکدام 2-2 ویکت بدست آوردند.

129 دوش هدف تعین شده بست اگرچه زیاد هم نبود ولی در توپ اندازی به خوبی از آن دفاع نموده و کنتترول بازی را بدست گرفتند. برای تیم بند امیر کریم جنت در 18 توپ 24 دوش، سلیمان عربزی و اکرام علی هر کدام به نوبه خود 20-20 دوش بدست آوردند. در توپ اندازی نگهبانان بست خوب درخشیدند، فضل الحق فاروقی و احمد ضیاء زلاند در بدل 16 دوش و 19 دوش هرکدام به ترتیب سه و دو بازیکن را از میدان بیرون راندند.

کاپیان تیم بست حشمت الله شهیدی لقب بازیکن برتر، فضل الحق فاروقی لقب بازیکن استایلش، احمد ضیاء زلاند لقب تغیر دهنده بازی و سمیع الله شینواری جایزه بیشترین شش دوش را بدست آوردند.