اصغر افغان به حیث کپتان تیم ملی معرفی شد

محترم فرهان یوسفزی رییس عمومی کریکت بورد افغانستان امروز طی نشست خبری اصغر افغان کپتان سابق تیم ملی را برای هر سه ساختار بجای راشدخان بار دیگر به حیث کپتان جدید معرفی نمود و راشدخان وظیفه معاون کپتان به پیش خواهد برد.
اصغر افغان به حیث کپتان تیم ملی معرفی شد

محترم فرهان یوسفزی رییس عمومی کریکت بورد افغانستان امروز طی نشست خبری اصغر افغان کپتان سابق تیم ملی را برای هر سه ساختار بجای راشدخان بار دیگر به حیث کپتان جدید معرفی نمود و راشدخان وظیفه معاون کپتان به پیش خواهد برد.

محترم فرهان یوسفزی رییس عمومی کریکت بورد افغانستان امروز درین نشست گفت، جامهای بیست آوره و تیمهای کریکت اسیایی نیز در راه میباشد که به گفته وی، بعد از مشوره ها تصمیم گرفته تا اصغر افغان را بار دیگر به حیث کپتان تیم ملی کشور معرفی نماید.

موصوف همچنان افزود، اصغر افغان بازیکن مجرب و موفق میباشد و میتواند که در عرصه های مختلف با بازیکنان جوان بطور مشترک کار نماید.

موصوف در مورد راشدخان گفت: ((راشدخان نیز بازیکن فوق العاده است و در بخش کپتانی نیز تا یک اندازه موفق بوده است، اما وی در مسابقات دیگر نیز مصروف میباشد و در مسابقات تجارتی نیز نام افغانستان را بالا میکند و به کشور خود افتخار می آفریند.))

محترم یوسفزی در سخنان خویش افزود، برای بهبود کریکت میخواهد یک کمیته تخنیکی را نیز ایجاد نماید که در آن اعضای تخنیکی کریکت بورد حضور خواهند داشت.

موصوف گفت، اداره کریکت یک اداره ملی میباشد و وی هر کار را بخاطر بهبود و رضایت مردم خود انجام میدهد.

اصغر افغان کپتان جدید تیم ملی نیز در این نشست خبری صحبت نموده از اداره کریکت بورد افغانستان اظهار سپاس کرد که بالای وی اعتماد نمود و بار دیگر مسوولیت سنگین کپتانی را به وی سپرد. وی همچنان گفت قبل از این نیز این مسوولیت را انجام داده و بار دیگر توانایی خویش را به مردم افغانستان نشان خواهم داد.