عبدالله زازی کورس شورای بین المللی کرکت را تکمیل کرد

عبدالله زازی کیوریتر (معمار پیچ) میدان بین المللی کرکت کابل کورس ۱۰ هفته‌ای شورای بین المللی کرکت را تکمیل کرد.
عبدالله زازی کورس شورای بین المللی کرکت را تکمیل کرد

عبدالله زازی کیوریتر (معمار پیچ) میدان بین المللی کرکت کابل کورس ۱۰ هفته‌ای شورای بین المللی کرکت را تکمیل کرد.

اشتراک کنندگان این کورس که تعداد شان به ۱۰۹ تن از کشور های مختلف میرسید به شکل اونلاین در کورس یادشده شرکت کرده بودند که از سوی مسوول عمومی کیوریتر های شورای بین المللی کرکت در بخش های ساخت پیچ، حفاظت پیچ، رولینگ، چمن‌بری و بخش های ضرور دیگر آموزش دیدند.

عبدالله زازی می گوید، آموزشی که در جریان این کورس دیده است به وی کمک خواهد تا به شکل معیاری تر پیچ میدان را بسازد.

لازم به ذکر است که شورای بین المللی کرکت جهت بالا بردن ظرفیت کارمندان اعضای دایمی اش همه ساله اینچنین کورس های آموزشی به راه می اندازد.