نوجوانان افغان با تفاوت بزرگ تیم امارات متحده عربی را شکست دادند

تیم زیر نزده سال افغانستان امروز با بهترین توپ اندازی بلال سمیع و خلیل گربز توانست تیم امارات متحده عربی را با تفاوت ۱۴۰ دوش شکست دهد.
نوجوانان افغان با تفاوت بزرگ تیم امارات متحده عربی را شکست دادند

تیم زیر نزده سال افغانستان امروز با بهترین توپ اندازی بلال سمیع و خلیل گربز توانست تیم امارات متحده عربی را با تفاوت ۱۴۰ دوش شکست دهد.

قرعه این بازی را تیم زیر نزده سال امارات متحده عربی برد و فیصله کرد که نخست در برابر تیم ملی افغانستان توپ اندازی نماید. نوجوانان افغان در نیمه اول بازی به توپزنی آغاز کردند که با ازدست دادن تمام ویکیت ها ۱۹۴ دوش انجام دادند. الله نور ناصری صد دوش، اعجاز احمد ۳۴ دوش، اظهار الله نوید ۲۴ دوش و نور احمد ۱۰ دوش به سود تیم ملی زیر نزده سال افغانستان انجام دادند، در حالیکه نیلانش کیسوانی سه ویکیت، علی شاه و سایلس هرکدام دو ویکیت به سود تیم امارات متحده عربی بدست آوردند.

بازیکنان تیم امارات متحده عربی در نیمه دوم بازی به توپزنی پرداختند اما نتوانستند بیشتر مقاومت نمایند که در نهایت با ازدست دادن تمام ویکیت ها تنها ۵۴ دوش انجام دادند. نیلانش کیسوانی ۱۵ دوش، ارین افضل خان ۱۴ دوش و کای سمیت ۹ دوش به سود امارات انجام دادند، در حالیکه بلال سمیع و خلیل احمد هرکدام سه ویکیت، اظهار الله نوید دو ویکیت و نور احمد یک ویکیت به سود تیم زیر نزده سالان افغانستان بدست آوردند.

الله نور ناصری با بهترین درخشش و انجام صد دوش، جایزه بهترین بازیکن این بازی را بدست آورد.