تفاهمنامه تولید و نشر هشتمین دور لیگ کرکت شپگیزه میان کرکت بورد و تلویزیون ملی افغانستان به امضا رسید

کابل، چهارم جولای ۲۰۲۲: کرکت بورد و تلویزیون ملی افغانستان تفاهمنامه تولید و نشر دور هشتم لیگ کرکت شپگیزه را امروز امضا نمودند. این تفاهم نامه در مجلس که توسط کرکت بورد افغانستان دائر شده بود، با حضور داشت هیات رهبری هر دو طرف به امضا رسید.
تفاهمنامه تولید و نشر هشتمین دور لیگ کرکت شپگیزه میان کرکت بورد و تلویزیون ملی افغانستان به امضا رسید

کابل، چهارم جولای ۲۰۲۲: کرکت بورد و تلویزیون ملی افغانستان تفاهمنامه تولید و نشر دور هشتم لیگ کرکت شپگیزه را امروز امضا نمودند. این تفاهم نامه در مجلس که توسط کرکت بورد افغانستان دائر شده بود، با حضور داشت هیات رهبری هر دو طرف به امضا رسید.

رییس عمومی کرکت بورد افغانستان آقای میرویس اشرف از امضای این قرار داد با تلویزیونی ملی افغانستان اظهار خرسندی نموده افزود؛ که وی امید وار است با همکاری دو جانبه این مسابقات با موفقیت انجام شود و جای خرسندی است که امروز بازی های هشتمین دور لیگ شپگیزه از سوی تلویزیون ملی تولید و نشر میشود.

آقای احمد الله وثیق، رئیس تلویزیون ملی افغانستان با تائید گفته های آقای میرویس اشرف اضافه نمود که کرکت یک تصویر مثبت از کشور برای جهانیان ارائه نموده است. موصوف همچنان افزود که این مسابقات زمینه ارتقای ظرفیت را برای کارمندان تخنیکی هردو طرف در پی خواهد داشت.

در لیگ کرکت شپگیزه هشت تیم به مصاف هم میروند. این مسابقات در کابل سر از ۱۸-ام ماه جولای آغاز و در ۵-ام اگست ادامه خواهد یافت.