قرارداد تولید و نشر مسابقات جام غازی امان الله خان بین رهبری کریکت بورد افغانستان و رادیو تلویزیون ملی امضاء شد

کریکت بورد افغانستان امروز شاهد امضای قرارداد تولید و پخش زنده مسابقات جام مسابقات یک روزه غازی امان الله خان بود.
قرارداد تولید و نشر مسابقات جام غازی امان الله خان بین رهبری کریکت بورد افغانستان و رادیو تلویزیون ملی امضاء شد

رهبری هر دو اداره درین نشست در مورد همکاری ها از همدیگر تشکری نموده، بر همکاری های بیشتر تاکید کرد و به گفته شأن هر دو اداره ملی به همکاری های هرچه بیشتر همدیگر ضرورت دارند.

قابل یادآوری است که این سلسله مسابقات تاریخ ۲۹ ماه جاری اکتوبر در ولایت ننگرهار آغاز و تا ۲۰هم نوامبر درین ولایت ادامه خواهد یافت.

باید گفت که قرار بود این مسابقات تاریخ ۲۶هم ماه اکتوبر آغاز شود، اما به سبب موانع تخنیکی سه روز به تعویق افتاده است.