کرکت بورد افغانستان میچ فیس بازیکنان کرکت داخلی را افزایش داد

اداره کرکت بورد افغانستان میچ فیس (دستمزد) بازیکنان کرکت داخلی کشور را که از سال ۲۰۲۰م به دلیل شیوع ویروس کرونا از وضعیت ناگوار اقتصادی در کشور متاثر شده اند، افزایش داد.
کرکت بورد افغانستان میچ فیس بازیکنان کرکت داخلی را افزایش داد

اداره کرکت بورد افغانستان میچ فیس (دستمزد) بازیکنان کرکت داخلی کشور را که از سال ۲۰۲۰م به دلیل شیوع ویروس کرونا از وضعیت ناگوار اقتصادی در کشور متاثر شده اند، افزایش داد.

وضعیت ناگوار اقتصادی اخیر و شیوع ویروس کرونا که باعث لغو تورنمنت های کرکت داخلی افغانستان به شمول مسابقات فرست کلاس احمد شاه ابدالی در سال ۲۰۲۰م شد، بازیکنان کرکت داخلی کشور را از نظر مالی با مشکلات زیادی مواجه کرد، به همین منظور اداره کرکت بورد افغانستان به پیشنهاد دیپارتمنت کرکت داخلی، میچ فیس (دستمزد) بازیکنان در بازی های کرکت داخلی را افزایش داد. بازیکنان کرکت داخلی اکنون ۷۵٪ بیشتر از آنچه قبلاً در بازی های لیست به دست می آوردند، کسب می کنند. علاوه بر این، بازیکنان کرکت داخلی شاهد افزایش ۲۵ درصدی در دستمزد شان در بازی های فرست کلاس هستند.

علاوه بر این، بازیکنانی که قرارداد مرکزی اداره کرکت بورد افغانستان را دارند نیز هنگام بازی در مسابقات لیست ای، درآمد بیشتری خواهند داشت. این بازیکنان ۳۰ درصد بیشتر از آنچه قبلاً در مسابقات لیست ای دریافت می کردند، درآمد خواهند داشت.

طبق دستورالعمل اصلاح شده، دارندگان قرارداد مرکزی ۱۰۰۰۰ افغانی در هر مسابقه لیست ای و ۱۵۰۰۰ افغانی در هر مسابقه فرست کلاس بدست خواهند آورد. بازیکنان دیگر ( دارندگان قرار داد کرکت داخلی و بازیکنان بدون قرارداد) ۷۰۰۰ افغانی برای بازی لیست ای و ۱۰۰۰۰ افغانی از هر بازی فرست کلاس درآمد خواهند داشت.

این تغییرات و اصلاحات از سوی رهبری اداره کرکت بورد افغانستان تصویب و به طرزالعمل عملیاتی اداره کرکت بورد افغانستان اضافه و در بازی های امسال لیست غازی امان الله خان و بازی های فرست کلاس احمد شاه ابدالی به اجرا گذاشته شد.