کرکت بورد افغانستان دومین دور جستجوی توپ اندازان سریع را آغاز کرده است

پس از کندهار امروز در کابل از سوی ریاست ظرفیت سازی کرکت بورد افغانستان، تعدادی از توپ اندازان سریع امتحان شدند. به گفته بخش ظرفیت سازی کرکت بورد افغانستان، هدف از این آزمون؛ یافتن توپ اندازان سریع است که می توانند با سرعت متوسط ۱۳۵ کیلومتر در ساعت توپ اندازی کنند و به این ترتیب در دور دوم این آزمایش بازیکنان که قبلا از ایشان این امتحان گرفته شده بود و همچنان بازیکنانی که به دلیل مصروفیت در مسابقات در این پروسه اشتراک کرده نتوانسته بودند، امتحان شدند.
کرکت بورد افغانستان دومین دور جستجوی توپ اندازان سریع را آغاز کرده است

کرکت بورد افغانستان دومین دور جستجوی توپ اندازان سریع را آغاز کرده است

پس از کندهار امروز در کابل از سوی ریاست ظرفیت سازی کرکت بورد افغانستان، تعدادی از توپ اندازان سریع امتحان شدند. به گفته بخش ظرفیت سازی کرکت بورد افغانستان، هدف از این آزمون؛ یافتن توپ اندازان سریع است که می توانند با سرعت متوسط ۱۳۵ کیلومتر در ساعت توپ اندازی کنند و به این ترتیب در دور دوم این آزمایش بازیکنان که قبلا از ایشان این امتحان گرفته شده بود و همچنان بازیکنانی که به دلیل مصروفیت در مسابقات در این پروسه اشتراک کرده نتوانسته بودند، امتحان شدند.

آزمون توپ اندازان سریع که در آکادمی کرکت نبی برگزار شد با حضور بیش از ۱۰۰ توپ انداز سریع از ولایت های مختلف کشور برگزار شد که میتوانستند حد اقل ۱۳۰ کیلو متر در ساعت توپ اندازی کنند و توپ اندازان که بیشتر از ۱۳۵ کیلومتر در ساعت توپ اندازی نمودند، در این پروسه مورد نظر خواهند بود.

به منظور شفافیت بیشتر و یافتن توپ اندازان با استعداد، مربیان داخلی افغانستان قیام الدین کاکر، سید الرحمن احمدزی و عبدالولی امین؛ مسوول بخش ارتقای ظرفیت کرکت بورد افغانستان و دو مربی خارجی، رعنا نویدالحسن و عمران فرهت در این آزمون شرکت کردند.

عبدالولی امین مسوول ظرفیت سازی کرکت افغانستان در مورد روند مذکور می گوید که در این پروسه از توپ اندازان که در سطح پایین مسابقات داخلی کرکت بازی می کردند دعوت کردیم. همچنین در این آزمون با کمک نمایندگان ولایتی به آن دسته از بازیکنانی فرصت داده شد که میتوانستند با سرعت ۱۳۰ کیلومتر در ساعت توپ اندازی کنند تا از میان آنان بازیکنانی را دریابیم که میتوانند حد اوسط با سرعت ۱۳۵ کیلو متر در ساعت توپ اندازی کنند.

به گفته آقای امین، توپ اندازی به نام لعل باز با سرعت بالاتر از ۱۴۰ کیلومتر در ساعت توپ اندازی می کرد که خبر خوبی برای کرکت بورد افغانستان است. به گفته وی، روند یاد شده ادامه خواهد داشت و برای آن دسته از توپ اندازان که از این پروسه موفق بیرون میشوند، کمپ های مختلف برای آموزش بیشتر و ارتقای ظرفیت آنها فراهم می شود تا مربیان قوی داخلی و خارجی با آنها همکاری کنند.

شایان ذکر است که در روند یاد شده از آموزش و ظرفیت سازی توپ اندازان سریع، آن دسته از توپ اندازان که در دور های قبلی با میانگین سرعت ۱۳۲ توپ اندازی کرده اند و پیش از این تست شده اند و بازیکنان که نتوانستند در دور اول به دلیل بازی های داخلی کرکت و بازی های سه روزه میرویس نیکه آزمایش شوند،‌ اشتراک داشتند.