پروسه جستجوی توپ اندازان سریع در زون بست نیز برگزاز شد

اداره کرکت بورد افغانستان پس از آمو، بند امیر، سپین غر و مس عینک، دیروز از ۳۱ توپ انداز سریع زون بست نیز امتحان توپ اندازی گرفت که از این میان ۲ تن آنان انتخاب شدند.
پروسه جستجوی توپ اندازان سریع در زون بست نیز برگزاز شد

این امتحان که از توپ اندازان سریع ولایت های مربوط این زون گرفته شد در آن بازیکنانی اشتراک کرده بودند که سرعت پرتاب شان بیش از ۱۲۵ کیلومتر در ساعت بود.

قابل یادآوری است که دیپارتمنت توسعه بازی اداره کرکت بورد افغانستان از دو ماه به اینسو پروسه جستجوی توپ اندازان سریع را آغاز کرده بود که پس از تکمیل این پروسه در زون بست، مرحله نخست آن به پایان رسید.

لازم به ذکر است که هرچه زودتر مرحله دوم این پروسه در اکادمی سربسته کابل برای توپ اندازانی به راه انداخته خواهد که سریع ترین پرتاب را در سطح زون ها داشته اند و ضمن آن برای این بازیکنان کمپ های آموزشی و تمریناتی نیز برگزار خواهد شد.