احمد شاه سلیمانخېل

د لوبغاړو د غوراوي کمېټې سرپرست