اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار و نصب جال احاطوی در میدان ورزشی کندز

Construction | 2023-10-22

بر بنیاد پالیسی اداره کرکت بورد افغانستان به اطلاع عموم رسانیده می شود که اداره کرکت بورد افغانستان در نظر دارد قرارداد (اعمار و نصب جال احاطوی در میدان ورزشی کندز) تحت شماره داوطلبی (ACB/ICC/PRO/W/ FACILITY & TURF MANAGMENT/2023/AFG/NCB-015) را به شرکت محترم ساختمانی و سرک سازی هیواد کارگر دارنده جواز شماره D-05-437 به قیمت مجموعی قیمت مجموعی ۱۲۱۹۳۶۵ افغاني (یک میلیون  دولک و نزده هزارو سه صدو شصت پنج افغانی) اعطا نموده است.

تاریخ پوست 2023-10-18 تاریخ بسته شدن 2023-10-22
دسته بندی Construction title.type Construction

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بر بنیاد پالیسی اداره کرکت بورد افغانستان به اطلاع عموم رسانیده می شود که اداره کرکت بورد افغانستان در نظر دارد قرارداد (اعمار و نصب جال احاطوی در میدان ورزشی کندز) تحت شماره داوطلبی (ACB/ICC/PRO/W/ FACILITY & TURF MANAGMENT/2023/AFG/NCB-015) را به شرکت محترم ساختمانی و سرک سازی هیواد کارگر دارنده جواز شماره D-05-437 به قیمت مجموعی قیمت مجموعی ۱۲۱۹۳۶۵ افغاني (یک میلیون  دولک و نزده هزارو سه صدو شصت پنج افغانی) اعطا نموده است.

اشخاص حقوقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی یکشنبه مورخ  ۲۲ اکټوبر سال ۲۰۲۳ ساعت ۱۰ قبل از ظهر طور کتبی توآم با دلایل موجه آن به ریاست کرکت بورد افغانستان مدیریت تدارکات، کابل افغانستان طبق پالیسی تدارکات ارایئه نمایند.

نوت: داوطلبان می توانند بر علاوه آدرس فوق، شکایت خویش را طی میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به ایمیل آدرس (Procurement.manager@afghancricket.af) نیز درج نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد خواهد شد.

اداره کرکت بورد افغانستان