اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار حفر چاه عمیق میدان ورزشی کرکت لغمان

Procurement | 2023-08-13

بر بنیاد پالیسی اداره کرکت بورد افغانستان به اطلاع عموم رسانیده می شود که اداره کرکت بورد افغانستان در نظر دارد قرارداد (اعمار حفر چاه عمیق میدان ورزشی کرکت لغمان) تحت شماره داوطلبی  (ACB/ICC/PRO/W/F&T/2023/AFG/NCB-012) را به شرکت محترم حقبین الکوزی ساختماني او سرک جوړولو شرکت دارنده جواز نمبر (۵۱۰۱۶) به قیمت مجموعی ۱۴۱۴۵۸۰ افغانی (یک میلیون و چهار صد و چهارده هزار و پنج صدو هشتاد افغانی) اعطا نموده است.

تاریخ پوست 2023-08-08 تاریخ بسته شدن 2023-08-13
دسته بندی Procurement title.type Procurement

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 

بر بنیاد پالیسی اداره کرکت بورد افغانستان به اطلاع عموم رسانیده می شود که اداره کرکت بورد افغانستان در نظر دارد قرارداد (اعمار حفر چاه عمیق میدان ورزشی کرکت لغمان) تحت شماره داوطلبی  (ACB/ICC/PRO/W/F&T/2023/AFG/NCB-012) را به شرکت محترم حقبین الکوزی ساختماني او سرک جوړولو شرکت دارنده جواز نمبر (۵۱۰۱۶) به قیمت مجموعی ۱۴۱۴۵۸۰ افغانی (یک میلیون و چهار صد و چهارده هزار و پنج صدو هشتاد افغانی) اعطا نموده است.

اشخاص حقوقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی یکشنبه مورخ ۱۳ آگست سال ۲۰۲۳ ساعت ۱۰ قبل از ظهر طور کتبی توآم با دلایل موجه آن به ریاست کرکت بورد افغانستان مدیریت تدارکات، کابل افغانستان طبق پالیسی تدارکات ارایئه نمایند.

نوت: داوطلبان می توانند بر علاوه آدرس فوق، شکایت خویش را طی میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به ایمیل آدرس (Procurement.manager@afghancricket.af) نیز درج نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد خواهد شد.

اداره کرکت بورد افغانستان