فرید ماموندزی به عنوان عضو جدید بورد کرکت افغانستان تعیین شد

فرید ماموندزی، سفیر برحال افغانستان در هند بنابر حکم رئیس جمهور بجای محمد نبی عیسی‌خیل به عنوان عضو جدید بورد کرکت افغانستان تعیین شده است.
فرید ماموندزی به عنوان عضو جدید بورد کرکت افغانستان تعیین شد

فرید ماموندزی، سفیر برحال افغانستان در هند بنابر حکم رئیس جمهور به بجای محمد نبی عیسی‌خیل به عنوان عضو جدید بورد کرکت افغانستان تعیین شده است.
آقای ماموندزی دارای مدرک کارشناسی ارشد (ماستری) در امور مالی بین الملل است. موصوف تاکنون به عنوان مشاور سیاسی شورای امنیت ملی، مشاور توسعه سکتور خصوصی وزارت مالیه، مشاور امور سیاسی وزارت امور خارجه، مشاور مالی و عملیاتی وزارت زراعت، استاد در پوهنتون آمریکایی افغانستان و همچنان به عنوان معین پالیسی و تخنیکی ارگان های محل وظیفه اجرا کرده است.


اینکه تیم ملی افغانستان مسابقات بین المللی خود را ضمن امارات متحده عربی در هند نیز میزبانی می کند. بنابراین، انتصاب آقای ماموندزی برای اداره کرکت بورد افغانستان در برگزاری بازی با تیم هند و دیگر تیم ها، پیدا کردن حامی مالی، تقویت روابط و جلب همکاری در زمینه های مختلف، مفید تمام خواهد شد.
علاوه بر این، نظر به اهمیت مسابقات و بازی های مهم بین المللی آینده، حضور و تعامل بیشتر محمد نبی عیسی خیل با تیم ملی بسیار ضروری بود و توجه بیشتری در این زمینه نیاز داشت. بنابراین آقای فرید ماموندزی به جای آقای محمد نبی عیسی خیل به عنوان یکی از اعضای بورد کرکت افغانستان منصوب شده است.