کپتان های جدید با تصمیم مشترک اعضای بورد به تیم ملی معرفی شدند

اصغر افغان در نتیجه تحقیقات کمیته تحقیقاتی اداره کرکت بورد افغانستان و فیصله اعضای بورد از کپتانی تیم ملی برکنار و بجای وی کپتان های جدید معرفی شدند.
کپتان های جدید با تصمیم مشترک اعضای بورد به تیم ملی معرفی شدند

اصغر افغان در نتیجه تحقیقات کمیته تحقیقاتی اداره کرکت بورد افغانستان و فیصله اعضای بورد از کپتانی تیم ملی برکنار و بجای وی کپتان های جدید معرفی شدند.

بررسی های که از سوی کمیته تحقیقاتی اداره کرکت بورد افغانستان در اولین مسابقه تست بین افغانستان و زیمبابوی انجام شد، نشان داد که برخی تصمیمات اصغر افغان، کپتان پیشین، منجر به از دست دادن اولین بازی تست شد.

بر این اساس اصغر افغان با تصمیم مشترک اعضای بورد از سمت اش برکنار و حشمت الله شهیدی به عنوان کپتان و رحمت شاه زرمتی به عنوان معاون کپتان در بازی های تست و بازی های یک روزه بین المللی جایگزین شدند. همچنین هرچه زودتر کپتان جدید برای بازی های بیست آوره بین المللی نیز معرفی خواهد شد و راشد خان به عنوان معاون کپتان تیم ملی در فارمت بازی های بیست آوره به جای خود باقی ماند.