تیم افغان ابدالیان در ماه اپریل به سریلانکا سفر میکند

تیم افغان ابدالیان (تیم الف کشور) در ماه اپریل سال روان به هدف یک سلسله مسابقات که شامل یک بازی چهار روزه و ۵ بازی یکروزه میشود به کشور سریلانکا سفر میکند. این سلسله مسابقات از تاریخ ۲۸ ماه اپریل به میزبانی سریلانکا آغاز و الی تاریخ ۱۴ ماه می سال روان ادامه میابد.
تیم افغان ابدالیان در ماه اپریل به سریلانکا سفر میکند

تیم افغان ابدالیان (تیم الف کشور) در ماه اپریل سال روان به هدف یک سلسله مسابقات که شامل یک بازی چهار روزه و ۵ بازی یکروزه میشود به کشور سریلانکا سفر میکند. این سلسله مسابقات از تاریخ ۲۸ ماه اپریل به میزبانی سریلانکا آغاز و الی تاریخ ۱۴ ماه می سال روان ادامه میابد.

تیم افغان ابدالیان به تاریخ ۲۵ ماه اپریل به سریلانکا میرسند و نخستین بازی یکروزه را با تیم الف سریلانکا به تاریخ ۲۸، دومین بازی یکروزه را به تاریخ ۳۰ اپریل، سومی به تاریخ ۳ می، چهارمی به تاریخ ۵ می و آخری را به تاریخ ۷ ماه می برگذار میکنند. در ادامه یک مسابقه چهار روزه میان تیم های ذکر شده از تاریخ ۱۱ ماه اپریل آغاز و الی ۱۴ ماه مذکور ادامه خواهد یافت.

آقای نصیب خان، رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان، از مشارکت مداوم تیم افغان ابدالیان در مسابقات دوجانبه و چند جانبه ابراز خرسندی کرد. او بر اهمیت مصروف نگهداشتن تیم الف کشور که به عنوان پشتیبان تیم ملی  عمل می کنند، تاکید میکند.

شایان ذکر است که سفر ماه اپریل و ماه می تیم افغان ابدالیان (تیم الف کشور) به سریلانکا نماینگر تعهد بورد کرکت کشور در قبال بازیکنان جوان است که ایشان بتوانند خود را در بازی های بین المللی ثابت کنند و از تجارب زیادی برخوردار شوند.