اداره کرکت بورد کارکردهای تمام دیپارتمنت هایش را ارزیابی نمود رهبری

اداره کرکت بورد افغانستان امروز دستاوردها، اهداف و موانع سد راه کار تمام دیپارتمنت های این اداره را برسی و ارزیابی نمود که در نتیجه تمام نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید ها مورد بحث قرار گرفت.
اداره کرکت بورد کارکردهای تمام دیپارتمنت هایش را ارزیابی نمود رهبری

اداره کرکت بورد افغانستان امروز دستاوردها، اهداف و موانع سد راه کار تمام دیپارتمنت های این اداره را برسی و ارزیابی نمود که در نتیجه تمام نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید ها مورد بحث قرار گرفت.

قابل یادآوری است که این ارزیابی دیروز آغاز و امروز به پایان رسید که پس از نتیجه گیری نکات کلیدی آن برای گزارش و پلان سالان گرفته خواهد شد و در نتیجه روی تمام موارد مهمی که باعث پیشرفت اداره می شود، کار خواهد شد.