تیم سوله ساتونکی جام قهرمانی را به نام خود کرد

ادره کرکت بورد افغانستان امروز یک بازی بیست آوره تحت نام استقلال بین تیم های "سوله ساتونکی" و " سولی اتلان" در ورزشگاه بین المللی کرکت کابل به راه انداخت که در نهایت این بازی با تفاوت ۶۲ دوش به سود تیم د سولی ساتونکی پایان یافت.
تیم سوله ساتونکی جام قهرمانی را به نام خود کرد

اداره کرکت بورد افغانستان امروز یک بازی بیست آوره تحت نام استقلال بین تیم های "سوله ساتونکی" و " سولی اتلان" در ورزشگاه بین المللی کرکت کابل به راه انداخت که در نهایت این بازی با تفاوت ۶۲ دوش به سود تیم د سولی ساتونکی پایان یافت.
قرعه بازی را تیم د سولی ساتونکی برد و نخست به توپزنی پرداخت که توانست در بیست آور تعین شده با ازدست دادن هشت ویکیت ۱۷۵ دوش انجام دهد. ناصرجمال ۴۷ دوش، جاوید احمدی ۴۱ دوش، شرف الدین اشرف ۳۰ دوش و منیر کاکر ۲۴ دوش به سود تیم سولی ساتونکی انجام دادند، در حالیکه سمیع الله شینواری سه ویکیت، فرید ملک و آفتاب عالم هرکدام دو ویکیت و شمس الرحمن یک ویکیت به سود تیم سولی اتلان بدست آوردند.
تیم سولی اتلان در نیمه دوم بازی به توپزنی پرداخت که در ۱۷.۱ آور با ازدست دادن تمام بازیکنان ۱۱۳ دوش انجام داد و بازی با تفاوت ۶۲ دوش به سود تیم سوله ساتونکی پایان یافت. افسر زازی ۲۷ دوش، گلبیدن نایب ۲۰ دوش، عثمان غنی و غمی زدران هرکدام ۱۶ دوش به سود تیم سوله اتلان انجام دادند، در حالیکه حمزه هوتک، شرف الدین اشرف، سید شیرزاد و یوسف زازی هرکدام دو ویکیت به سود تیم سوله ساتونکی بدست آوردند.
جایزه بهترین بازیکن این بازی را شرف الدین اشرف بدست آورد.