یگانه بازی تیست میان افغانستان و استرالیا به تاخیر انداخته شد

در نتیجه توافق مشترک کرکت بوردهای افغانستان و استرالیا، یگانه بازی تیست میان تیمهای افغانستان و استرالیا برای مدت کوتاه به تعویق انداخته شد، که هر دو جانب به زودی جدول زمانی این مسابقه را مشخص خواهد ساخت.
یگانه بازی تیست میان افغانستان و استرالیا به تاخیر انداخته شد

در نتیجه توافق مشترک کرکت بوردهای افغانستان و استرالیا، یگانه بازی تیست میان تیمهای افغانستان و استرالیا برای مدت کوتاه به تعویق انداخته شد، که هر دو جانب به زودی جدول زمانی این مسابقه را مشخص خواهد ساخت.


بدون شک تیم کرکت استرالیا یکی از قوی ترین تیم‌های دنیای کرکت به شمار میرود، و بورد کرکت این کشور همیشه همکاری‌های شان را با کرکت بورد افغانستان بطور حسنه و خوب آن حفظ کرده و امید است که این همکاری ها در آینده نیز بطور عادی حفظ گردد. بورد کرکت استرالیا همچنان به افغانستان تعهد پیشرفت و توسعه کرکت در این افغانستان را سپرده است.
این که بورد کرکت استرالیا از اثر تقسیم اوقات مصروف خود نمی تواند، یگانه بازی تیست را که قرار بود بتاریخ ۲۷ ماه جاری نوامبر ۲۰۲۱ برگزار شود؛ انجام دهد، کرکت بورد افغانستان تقسیم اوقات کرکت این کشور را درک میکند، به همین اساس است که هر دو جانب بزودی تاریخ جدید این مسابقه را مشخص خواهد ساخت، که این کار بدون شک به تیم ملی افغانستان فرصت بشتر میدهد، تا در برابر تیم استرالیا آماده‌گی کامل و خوب داشته باشد.


همچنان باید گفت که بازیکنان افغان امسال نیز در لیگ برتر بیگ باش که در استرالیا انجام میشود، اشتراک خواهند کرد، و بورد کرکت افغانستان برای شان سهولت های بیشتر فراهم میکند، تا کرکت بورد افغانستان مثل همیشه با این کشور نیز روابط عادی و خوب داشته باشد.
کرکت بورد افغانستان بار دیگر از بورد کرکت استرالیا ابراز امتنان میکند، که در این عرصه بطور مشترک با بورد کرکت افغانستان فیصله کرد و در این مورد موضوعات بیشتر در نشستی مطرح خواهد شد که هفته آینده میان هر دو بورد انجام میشود.
باید گفت که کرکت بورد افغانستان همیشه تلاش ورزیده تا بازی کرکت را از سیاست دور نگهدارد، بخاطریکه کرکت در حال حاضر در کشور به یک جذبه و ارزش مشترک ملی مبدل شده و بورد کرکت افغانستان مثل همیشه تلاش خواهد ورزید، تا به این ارزش بزرگ مردم، شورای جهانی کرکت و اعضای دیگر کرکت احترام بگذارد.


قابل یادآوری است که بورد کرکت افغانستان با کشورهای دیگر عضو شورای بین المللی کرکت نیز خواهان روابط تنگاتنگ، عادی و خوب میباشد که بطور مشترک به آنان برای پیشرفت، توسعه و دست آوردهای بزرگ کرکت افغان تلاش خواهد ورزید.