حاجی عزیز الله فضلی رسمآ به عنوان رئیس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان گماشته شد

محترم حاجی عزیز الله فضلی طی حکم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اول مقام رئیس الوزرای ا.ا.ا به حیث رئیس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان گماشته شد. آقای فضلی حدود یک ماه قبل به عنوان سرپرست عمومی اداره کرکت بورد افغانستان معرفي شد.
حاجی عزیز الله فضلی رسمآ به عنوان رئیس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان گماشته شد

محترم حاجی عزیز الله فضلی طی حکم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اول مقام رئیس الوزرای ا.ا.ا به حیث رئیس عمومی اداره کرکت بورد افغانستان گماشته شد.
آقای فضلی حدود یک ماه قبل به عنوان سرپرست عمومی اداره کرکت بورد افغانستان معرفي شد. 

قابل ياد آوري است که آقای فضلی از بیست سال به اینسو در بخش های مختلف کرکت افغانستان فعالیت داشته و در این زمینه تلاش های خستگی ناپذیری انجام داده است.